วัยรุ่นใครบอกไม่เครียด

วัยรุ่นใครบอกไม่เครียด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและพัฒนาการเหล่านี้อย่างมากตามไปด้วย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศจนถึงระดับโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม ล้วนมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นอย่างมาก รวมไปถึงการที่พ่อแม่และสังคมมีความคาดหวังต่อวัยรุ่นสูง โดยเฉพาะในด้านการเรียน ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความเครียดในชีวิตประจำวันมากกว่าวัยรุ่นในอดีต

สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเกิดความเครียดบ่อย ๆ ได้แก่

  1. ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับผู้อื่น เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนต่างเพศ ครูอาจารย์ เป็นต้น เพื่อนต่างเพศ ครูอาจารย์ เป็นต้น บางคนถูกแม่สั่งห้ามไม่ให้ดูหนังโป๊ไทยจนเกิดความเครียด
  2. ปัญหาภายในครอบครัว เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งและการทำร้ายร่างกายของพ่อแม่ การหย่าร้างของพ่อแม่ การเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของพ่อแม่และญาติพี่น้อง การถูกพ่อแม่ลงโทษด้วยความรุนแรง การถูกพ่อแม่ตำหนิหรือต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกแอบถ่ายหนังโป๊ไทยจากคนในครอบครัว รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว
  3. ปัญหาการเรียนและปัญหาอื่นในโรงเรียน พ่อแม่ในปัจจุบันมักคาดหวังกับลูกวัยรุ่นสูงในเรื่องการเรียน วัยรุ่นที่เรียนไม่เก่งหรือเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคสมาธิสั้น โรคทักษะด้านการอ่านบกพร่อง ขาดกำลังใจ เป็นต้น
  4. ปัญหาสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งปัญหานี้อาจจะเห็นได้ในหนังโป๊ไทยของวัยรุ่นทั่วไปที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
  5. ปัญหาจากตัววัยรุ่นเอง เช่น รูปร่าง หน้าตาและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่น ความคิดความรู้สึกต่อตนเองในทางลบ รับผิดชอบกิจกรรมหลายอย่าง การมีความคาดหวังว่าต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ การรับความคาดหวังจากพ่อแม่และผู้อื่นมาเป็นของตนเองและป่วยเป็นโรคทางกายเรื้อรัง เป็นต้น
  6. ปัญหาด้านค่านิยม วัยรุ่นอยากได้ อยากมี ยกย่องคนร่ำรวย ให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของมากกว่าความดีงามความสามารถ นําไปสู่การกระทำที่ผิดพลาด เช่นถ่ายหนังโป๊ไทยจนเกิดหลุดไปทั่ว
  7. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทางเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษปัญหาด้านนี้คือพฤติกรรมการติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัว
  8. ปัญหาการพนัน เกิดจากความต้องการที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงเล่นพนันบอลส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเรียนเสีย และสร้างปัญหาครอบครัว